Tằng Tổ húy Sỹ

Thân sinh

1830 - 29/9/1903

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Sỹ
(226,1323)
Tằng tổ đại :Trương sỉ húy Sỹ (chi đệ nhị) Nhất lang