Tằng Tổ húy Phát

Thân sinh

1830 - 29/9/1903

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Phát
(2162,1313)
Tằng tổ khảo:Tiền nhất trường thi sinh kiêm trung lý trưởng Trương trưởng công húy Phát, Mậu Tý niên (1868). Tạ thế Đinh Hợi niên (1947) Nhị ngoạt sơ lục nhật (06/02) kỵ. Thụy ôn hòa phu quân
Tằng tổ tỷ:Tiền thừa phu Trương chính thất Nguyễn thị húy Mậu, hiệu từ thuận nhụ nhin
Trương kế thất Lê thị húy Nho, hiệu từ thuận nhụ nhin

Nam tử

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/imagick.so' - libMagickWand-7.Q16HDRI.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'id' => '551',
  'slug' => 'tang-to-huy-phat',
];

$_SERVER = [
  'PATH' => '/usr/local/bin:/bin:/usr/bin',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'br,gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_HOST' => 'hotruongquang.com',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Sun, 23 Jan 2022 03:42:07 GMT',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'REMOTE_ADDR' => '34.239.167.149',
  'REMOTE_PORT' => '55908',
  'SERVER_ADDR' => '112.213.89.153',
  'SERVER_NAME' => 'hotruongquang.com',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@hotruongquang.com',
  'SERVER_PORT' => '443',
  'REQUEST_SCHEME' => 'https',
  'REQUEST_URI' => '/giapha/551-tang-to-huy-phat.html',
  'REDIRECT_URL' => '/giapha/551-tang-to-huy-phat.html',
  'REDIRECT_REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'HTTPS' => 'on',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'SSL_PROTOCOL' => 'TLSv1.3',
  'SSL_CIPHER' => 'TLS_AES_256_GCM_SHA384',
  'SSL_CIPHER_USEKEYSIZE' => '256',
  'SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE' => '256',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/hotruong/public_html/index.php',
  'QUERY_STRING' => '',
  'SCRIPT_URI' => 'https://hotruongquang.com/giapha/551-tang-to-huy-phat.html',
  'SCRIPT_URL' => '/giapha/551-tang-to-huy-phat.html',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'LiteSpeed',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'X-LSCACHE' => 'on',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1656885130.2588661,
  'REQUEST_TIME' => 1656885130,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];