Tằng Tổ húy Dinh

Thân sinh

1825 - 28/7/1872

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Dinh
(206,1222)
Tằng tổ đại :Trương sỹ húy Dinh (chi đệ nhị) Nhất lang

Huynh đệ