Tằng Tổ húy Quynh

Thân sinh

1825 - 28/7/1872

Thông tin

?
11/5
Tằng Tổ húy Quynh
(1961,1212)
Tằng tổ khảo:Tiền miếu phu trưởng thăng hương đình kỳ thọ lão Trương trưởng công húy Quynh, Ngủ ngoạt thập nhất nhật (11/05) kỵ. Thụy ôn hòa phu quân
Tằng tổ tỷ:Tiền thừa phu Trương chính thất Nguyễn thị huy Đăng, hiệu từ thuận nhụ nhin

Huynh đệ

Nam tử