Tằng Tổ húy Do

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Do
(1763,91)
Tằng tổ khảo:Tiền bản xã hương trung kỳ thọ lão Trương trương công húy Do, Thụy cương trực phu quân
Tằng tổ tỷ :Tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị huy Thân, hiệu từ thuận nhụ nhin

Huynh đệ