Tằng Tổ húy Bá

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Bá
(1661,611)
Tằng tổ khảo:Tiền ưu binh thập trưởng chức Trương trưởng công húy Bá, thụy cương trực phu quân
Tằng tổ tỷ:Tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị húy Diêng, hiệu từ thuận nhụ nhin

Nam tử