Tằng Tổ húy Vinh

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Vinh
(1563,533)
Tằng tổ khảo:Tiền phó lý trưởng Trương quý công húy Vinh, thụy cương trực phu quân
Tằng tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Nguyễn thị húy Dụng, hiệu từ thuận nhụ nhin