Tằng Tổ húy Phú

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Phú
(1362,513)
Tằng tổ khảo:Tiền bản xã hương trung kỳ lão Trương trưởng công húy Phú, Thụy ôn hòa phu quân
Tằng tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Ngô thị húy Từ, hiệu từ thuận nhụ nhin