Tằng Tổ húy Tố

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Tố
(126,422)
Tằng tổ khảo:Tiền bản xã hương trung thọ lão Trương trọng công húy Tố, Thụy ôn hòa phu quân
Tằng tổ tỷ:Tiền thừa phu Trương chính thất Biện thị húy Thiệp, hiệu từ thuận nhụ nhin

Huynh đệ