Cao Tổ húy Phụng (奉)

Thân sinh

Thông tin

?
19/6
Cao Tổ húy Phụng (奉)
(4051,2013)
 • Cao
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • đạo
 • trương
 • phủ
 • huý
 • Phụng
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngạng
 • xứ
 • .
 • Lục
 • ngoạt
 • thập
 • cửu
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Cao
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trần
 • thị
 • hàng
 • tứ
 • huý
 • điểu
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngạng
 • xứ
 • .
 • Thập
 • nhất
 • ngoạt
 • thập
 • nhất
 • nhật
 • kỵ
 • .