Tằng Tổ húy Dụng

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Dụng
(861,313)
Tằng tổ khảo:Tiền bản xã hương trung kỳ lão Trương trưởng công húy Dụng, Thụy cương trực phu quân
Tằng tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị Đệ, hiệu từ thuận nhụ nhin

Nam tử