Tằng Tổ húy Phước

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Phước
(66,166)
Tằng tổ khảo tiền bản xã Trương quý công húy Phước (chi đệ lục), Thụy cương trực phu quân
Tằng tổ tỷ tiền thừa phu Trương chính thất Nguyễn thị Kẻm, hiệu từ thuận nhụ nhin