Tằng Tổ húy Phúc

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Phúc
(56,156)
Tằng tổ khảo tiền bản xã Trương quý công húy Phúc (chi đệ ngụ), Thụy cương trực phu quân
Tằng tổ tỷ tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị Tri, hiệu từ thuận nhụ nhin