Tằng Tổ húy Xước

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Xước
(36,136)
Tằng tổ khảo:Tiền bản xã hương trung kỳ lão Trương quý công húy Xước, Thụy ôn hòa phu quân
Tằng tổ tỷ:Tiền thừa phu Trương chính thất Trương thị Dục, hiệu từ thuận nhụ nhin
Trương kế thất Nguyễn thị Thường, hiệu từ thuận nhụ nhin