Tằng Tổ húy Truy

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Truy
(163,116)
Tẳng tổ khảo : Tiền sắc thủ chánh tổng hồi hưu hương trung kỳ lão Trương trưởng húy Truy thụy cương trực phu quân,
Tăng tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chinh thất Lệ thị húy Chiểu hiệu từ thuận nhụ nhin