Cao Tổ húy Hinh

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Hinh
(1852,84)
Cao tổ khảo : Tiền thập lý trưởng hương trung kỳ lão Trương quý công húy Hinh( chi đệ tứ) thụy cương trực phu quân.
Cao tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Biện thị húy Mậu hiệu từ thuận nhụ nhin