Cao Tổ húy Ân (恩)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Ân (恩)
(3950,1911)
  • Cao
  • tổ
  • đại :
  • Lệnh
  • thúc
  • trương
  • Ân
  • nhất
  • lang
  • .