Cao Tổ húy Tự

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Tự
(165,82)
Cao tổ đại :Trương sỹ húy Tự (chi đệ nhị) nhất lang