Cao Tổ húy Thuận

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Thuận
(1554,81)
Cao tổ khảo: Tiền ưu binh hương đình kỳ lão Trương trưởng công húy Thuận thụy cương trực phu quân
Cao tổ tỷ :Tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị húy Thiền hiệu từ thuận nhụ nhin