Cao Tổ húy Tính

Thân sinh

1795 - 28/9/1852

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Tính
(145,733)
Cao tổ khảo:Tiền bản xã hương trung kỳ lão Trương quý công húy Tính thụy ôn hòa phụ quân
Cao tổ tỷ:Tiền phu Trương chính thất Lệ Thị húy Hột hiệu từ thuận nhụ nhin
Cao tổ tỷ tiền phu Trương kế thất Nguyễn thị húy Thiệu hiệu từ thuận nhụ nhin

Huynh đệ