Cao Tổ húy Hóa

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Hóa
(115,445)
Cao tổ khảo:Tiền bản thôn Trương quý công húy hóa (chi đệ tứ) phụ quân
Cao tổ tỷ:Tiền thừa phu Trương chính thất Hồ thị húy Tịu. Mộ tại đội mốt xứ hiệu từ thuận nhụ nhin