Cao Tổ húy Hành

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Hành
(105,435)
Cao tổ khảo:Tiền bản xã hương trung kỳ lão Trương quý công húy Hành thụy ôn hòa phu quân
Cao tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị húy Đoan hiệu từ thuận nhụ nhin
Cao tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương kế thất Nguyễn thị húy Năm nhụ nhin