Cao Tổ húy Tộ

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Tộ
(85,415)
Cao tổ khảo : Tiền bản xã Trương trưởng công húy Tộ phu quân
Cao tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Lê húy Uyên nhụ nhin