Cao Tổ húy Tuyển

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Tuyển
(353,215)
Cao tổ khảo tiền bản thôn hương trung kỳ thọ lão Trương trưởng công húy Tuyển thụy cương trực phụ quân
Cao tổ tỷ tiền thừa phu Trương chính thất Nguyễn thị húy Vân hiệu từ thuận nhụ nhin