Cao Tổ húy Lan

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Lan
(251,122)
Cao tổ khảo : Tiền thập lý chánh - lý trưởng Trương trọng công húy Lan, thụy cương trực phu quân
Cao tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị húy hòa hiệu từ thuận nhụ nhin

Huynh đệ

Nam tử