Cao Cao Tổ húy Trử

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Cao Tổ húy Trử
(114,255)
Cao cao tổ đại :Trương sỹ húy Trử (chi đệ ngụ) nhất lang.