Cao Cao Tổ húy Xuyến

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Cao Tổ húy Xuyến
(104,245)
Cao cao tổ khảo : Tiền bản xã Trương quý húy Xiến (chi đệ tứ) phu quân
Cao cao tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị húy Tăng, hiệu từ thuận nhụ nhin