Cao Cao Tổ húy Viêm

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Cao Tổ húy Viêm
(944,235)
Cao cao tổ khảo tiền thập lý trưởng thăng hương đình kỳ thọ lão, Trương quý công húy Viêm, thụy ôn hòa phụ quân.
Cao cao tổ tỷ tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị húy Vơn, hiệu từ thuận nhụ nhin