Cao Cao Tổ húy Khiêm

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Cao Tổ húy Khiêm
(84,225)
Cao cao tổ khảo : Tiền ưu binh kỳ lão Trương trọng công húy Khiêm thụy ôn hòa phụ quân
Cao cao tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Trần thị húy Tư hiệu từ thuận nhụ nhin
Trương kế thất Lê thị húy Sanh, hiệu từ thuận nhụ nhin