Cao Cao Tổ húy Nông

Thân sinh

Thông tin

1795
28/9/1852
Cao Cao Tổ húy Nông
(743,215)
Cao cao tổ khảo : Tiền bản xã hương đình kỳ thọ lão Trương trưởng công húy Nông Ất Mão niên (1795). Tạ thế Nhâm Tý niên (1852), Cữu ngoạt nhị thập bát nhật (28/09) kỵ. Thụy ôn hòa phụ quân
Cao cao tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Trương thị húy Hảo, hiệu từ thuận nhụ nhin

Nam tử