Cao Cao Tổ húy Thương

Thông tin

?
?
Cao Cao Tổ húy Thương
(54,141)
Cao cao tổ khảo :Tiền bản xã hương trung kỳ lão. Trương quý công húy Thương (chi đệ ngụ) thụy ôn hòa phụ quân
Cao cao tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Ngô thị húy Khánh, hiệu từ thuận nhụ nhin