Cao Cao Tổ húy Ban

Thông tin

?
?
Cao Cao Tổ húy Ban
(245,121)
Cao cao tổ khảo: Tiền bản thôn, hương trung kỳ lão, Trương trọng công húy ban. thụy cương trực phu quân.
Cao cao tổ tỷ : Tiền thừa phu, Trương chính thất Nguyễn thị húy Thông, hiệu từ thuận nhụ nhin

Nam tử