Cao Cao Tổ húy Xưng

Thông tin

?
?
Cao Cao Tổ húy Xưng
(142,111)
Cao cao tổ khảo : Tiền thập lý trưởng, thăng hương đình kỳ thọ lão. Trương trưởng công húy xưng, thụy ôn hòa phụ quân.
Cao cao tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị húy Nhụy, hiệu từ thuận nhụ nhin
Trương kế thất Lê thị húy thịnh, hiệu từ thuận như nhin

Nam tử