Cao Tổ húy Miễn (勉)

Thân sinh

Thông tin

183?
7/6
Cao Tổ húy Miễn (勉)
(3654+4,1766)
 • Cao
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sinh
 • đồ thăng
 • sắc
 • mục
 • kiêm
 • thôn
 • trưởng
 • hương
 • trung
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • quý
 • phủ
 • huý
 • Miễn
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngạng
 • xứ
 • .
 • Lục
 • ngoạt
 • thất
 • nhật (7/6) .
 • kỵ
 • .
 • Cao
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trương
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • huý
 • Lân
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • phúc
 • hậu nhụ nhin
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Nương
 • Ngoài
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Tân
 • Dậu
 • niên
 • ngũ
 • ngoạt
 • ngũ
 • nhật (5/5)
 • .kỵ
Nghĩa trang Cao tổ huý Miện