Viễn Tổ húy Tình (情)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Viễn Tổ húy Tình (情)
(510,156)
Thần Tổ
 • Cao
 • cao
 • Tổ
 • Bá:
 • Tiền
 • Thanh
 • quận
 • Trương
 • Quý
 • Công
 • huý
 • Tình
 • phũ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đại
 • Tiết
 • địa
 • phận
 • .
 • ông

 • thụy
 • Chiêu
 • .
 • Cẩn
 • án
 • cựu
 • phả
 • nghi
 • thị
 • Tiên
 • Tổ
 • tử
 • .
 • Cung
 • kiếm
 • tài
 • anh
 • ,
 • tang
 • phùng
 • chí
 • hướng
 • ,
 • kinh
 • doanh
 • phương
 • ngoại
 • ,
 • lao
 • lạc
 • sơn
 • trung
 • .
 • Ngô
 • tộc
 • chiêu
 • hồn
 • ninh
 • thố
 • chi
 • mộ
 • nhị
 • ::
 • Nhất
 • tại
 • Bụi
 • Dứa
 • bản
 • ;;
 • Nhất
 • tại
 • Đại
 • Tiết
 • địa
 • phận
 • .
 • Sinh
 • vi
 • anh
 • tử
 • linh
 • sơn
 • trang
 • ,
 • triệu
 • tử
 • ba
 • cừu
 • côn
 • hoàng
 • .
 • Nhĩ
 • lai
 • thường
 • ứng
 • linh
 • đồng
 • phi
 • lai
 • pháp
 • thuỷ
 • bảo
 • ngã
 • tộc
 • tử
 • tôn
 • .
 • Thành
 • Thái
 • thập
 • tam
 • niên
 • phụng
 • tự
 • .
 • Chi
 • vi
 • .
 • Thành
 • Thái
 • thập
 • tứ
 • niên
 • nhị
 • ngoạt
 • cát
 • nhật
 • Đồng
 • Tộc
 • Phụng
Dịch Nghĩa:
Cao cao tổ bá trước thuộc quận Thanh Hà Trương Quý Công phũ quân huý Tình bởi phần mộ cũ táng tại xã Đại Tiết lại có mộ táng tại Vệ Cầu, xứ Bụi Dứa(?). Ông thuỵ là Chiêu(?) có ghi trong phả cũ, nhưng có chổ còn chưa rõ ( cẩn án?) nghi là con Tiên Tổ là người có tài cung kiếm, chí hướng tang bồng, hoạt động ở phương ngoài, lao lạc ở trong núi. Họ ta lập mộ chiêu hồn ở hai nơi: Một ở bản Bụi Dứa; Một ở địa phận xã Đại Tiết. [Ngài] sống là anh hùng, chết thì hiển ứng. Sơn Trang mở mang thờ tự được bao phong rực rỡ, gần đây thường linh ứng bảo vệ con cháu họ ta.
Năm Thành Thái thứ 13 (1901) phụng thờ.
Thành Thái năm thứ 14 tháng hai ngày tốt.
Đồng tộc phụng ký