Viễn Tổ húy Tình (情)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Viễn Tổ húy Tình (情)
(510,156)
Thần Tổ
 • Cao
 • cao
 • Tổ
 • Bá:
 • Tiền
 • Thanh
 • quận
 • Trương
 • Quý
 • Công
 • huý
 • Tình
 • phũ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đại
 • Tiết
 • địa
 • phận
 • .
 • ông

 • thụy
 • Chiêu
 • .
 • Cẩn
 • án
 • cựu
 • phả
 • nghi
 • thị
 • Tiên
 • Tổ
 • tử
 • .
 • Cung
 • kiếm
 • tài
 • anh
 • ,
 • tang
 • phùng
 • chí
 • hướng
 • ,
 • kinh
 • doanh
 • phương
 • ngoại
 • ,
 • lao
 • lạc
 • sơn
 • trung
 • .
 • Ngô
 • tộc
 • chiêu
 • hồn
 • ninh
 • thố
 • chi
 • mộ
 • nhị
 • ::
 • Nhất
 • tại
 • Bụi
 • Dứa
 • bản
 • ;;
 • Nhất
 • tại
 • Đại
 • Tiết
 • địa
 • phận
 • .
 • Sinh
 • vi
 • anh
 • tử
 • linh
 • sơn
 • trang
 • ,
 • triệu
 • tử
 • ba
 • cừu
 • côn
 • hoàng
 • .
 • Nhĩ
 • lai
 • thường
 • ứng
 • linh
 • đồng
 • phi
 • lai
 • pháp
 • thuỷ
 • bảo
 • ngã
 • tộc
 • tử
 • tôn
 • .
 • Thành
 • Thái
 • thập
 • tam
 • niên
 • phụng
 • tự
 • .
 • Chi
 • vi
 • .
 • Thành
 • Thái
 • thập
 • tứ
 • niên
 • nhị
 • ngoạt
 • cát
 • nhật.Ngài sinh vào khoảng 1718.
 • Đồng
 • Tộc
 • Phụng
Dịch Nghĩa:
Cao cao tổ bá trước thuộc quận Thanh Hà Trương Quý Công phủ quân huý Tình bởi phần mộ cũ táng tại xã Đại Tiết lại có mộ chêu hồn ninh thố táng tại Vệ Cầu, xứ Bụi Dứa(?). Ông thuỵ là Chiêu(?) có ghi trong phả cũ, nhưng có chổ còn chưa rõ ( cẩn án?) nghi là con Tiên Tổ húy Tú là người có cung kiếm tài anh, chí hướng tang bồng, hoạt động ở phương ngoài, lao lạc ở trong núi. Họ ta lập mộ chiêu hồn táng tại bản Bụi Dứa xứ. [Ngài] sống là anh hùng, chết thì hiển ứng. Sơn Trang mở mang thờ tự được bao phong rực rỡ, gần đây thường linh ứng bảo vệ con cháu họ ta.
Năm Thành Thái thứ 13 (1901) chiêu hồn ninh thố lập mộ phụng thờ.
Thành Thái năm thứ 14(1902) lập gia phả cho họ tộc tháng hai ngày tốt.
Đồng tộc phụng ký