Cửu Thế húy Cô Thủy

Thân sinh

Thông tin

1980
20/3/2019
Cửu Thế húy Cô Thủy
(7390,5623)
Cữu thế tổ Cô:Lệnh quý (hàng tam) Trương thị húy Thủy Canh Thân niên (1980) nhất nương .Mất Kỷ Hợi niên (2019) ,tam ngoạt ,nhị thập nhất nhật (21/3) kỵ