Thập Thế húy Đỏ

Thân sinh

Thông tin

?
28/3/2017
Thập Thế húy Đỏ
(12910,10255)
Thập thế tổ cô : Lệnh quý(hàngngũ) Trương thị húy Đỏ Đinh Dậu niên (2017) tam ngoạt nhị thập bát nhật (28/3) mất.