Cao Tổ húy Cô Khuyến (勸)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Cô Khuyến (勸)
(3550,1756)
 • Cao
 • tổ
 • cô :
 • Lệnh
 • quý
 • Trương
 • thị
 • huý
 • Khuyến
 • nhất
 • nương
 • .