Cao Tổ húy Dụ (誘)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Dụ (誘)
(3450,1746)
 • Cao
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • thúc
 • Trương
 • sĩ húy
 • Dụ
 • nhất
 • lang
 • .