Thập Thế húy Cô Bính

Thân sinh

Thông tin

?
1976
Thập Thế húy Cô Bính
(10110,8247)
Bính Thìn
Thập thế tổ cô :Lệnh quý (Hàng ngũ) Trương thị húy Bính Bính Thìn niên (1976) nhất nương.