Cửu Thế húy Tám (八)

Thân sinh

Thông tin

?
1952
Cửu Thế húy Tám (八)
(8890,6278)
Cữu thế tổ đại : Lệnh quý Trương sĩ húy Tám Tân Mạo niên (1951) nhất lang