Thập Thế húy Cô Đỏ

Thân sinh

Thông tin

?
9/11/1995
Thập Thế húy Cô Đỏ
(12510,10215)
Cữu thế tổ cô :Hàng nhất Trương thị húy Đỏ Ất Hợi niên(1995) mất thập nhất ngoạt sơ cữu nhật (09/11)