Bát Thế húy Hai (二)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Bát Thế húy Hai (二)
(6580,5212)
Bát thế tổ đại : Lệnh huynh Trương sĩ húy Hai nhất lang

Huynh đệ