Cao Tổ húy Tuấn (峻)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Tuấn (峻)
(3350,1736)
  • Cao
  • tổ
  • đại :
  • Lệnh
  • thúc
  • Trương
  • sĩ húy
  • Tuấn
  • nhất
  • lang