Bát Thế húy Tịnh (凈)

Thân sinh

Thông tin

?
21/7/1949
Bát Thế húy Tịnh (凈)
(6980,5334)
Bát thế tổ đại : Lệnh trọng Trương sĩ húy Tịnh nhất lang