Hiển Tổ húy Năm (伍)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Năm (伍)
(5570,5434)
Hiển tổ đại : Lệnh thúc (chi đệ ngụ)Trương sĩ húy Năm nhất lang

Huynh đệ