Tiên Tổ húy Mạo (帽)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tiên Tổ húy Mạo (帽)
(131,112)
Tiên tổ khảo :Tiền thập lý trưởng thăng hương đình kỳ thọ lão. Trương trưởng công húy Mạo thụy ôn hòa phụ quân.
Tiên tổ tỷ : Tiền thừa phu, Trương chính thất Lê thị hiệu từ thuận nhụ nhin
Trương kế thất Nguyễn thị húy Nở, hiệu từ thuận nhụ nhin

Huynh đệ