Thập Thế húy Đỏ

Thân sinh

Thông tin

1975
8/7
Thập Thế húy Đỏ
(115100,9212)
Thập thế tổ đại :Lệnh huynh Trương sĩ húy Đỏ Ất Mão niên (1975) thất ngoạt ,sơ bát nhật (08/7) kỵ .

Huynh đệ