Thập Thế húy Đỏ

Thân sinh

Thông tin

1976
12/4/1976
Thập Thế húy Đỏ
(113100,9012)
Thấp thế tổ cô đại :Lệnh huynh Trương sĩ húy Đỏ Bính Thìn niên (1976) . tứ ngoạt thập nhị nhật (12/4) kỵMộ phần thập nhất thế húy Đỏ

Huynh đệ