Cao Tổ húy Xuyến (釧)

Thân sinh

Thông tin

?
4/10
Cao Tổ húy Xuyến (釧)
(3152,1716)
Quang Cẩm
 • Cao
 • tổ
 • khảo
 • :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • nghĩa
 • dân
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • lão
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Xuyến
 • thuỵ
 • đôn
 • phác
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Ngạn
 • Sơn
 • xứ
 • .
 • Thập
 • ngoạt
 • tứ
 • 日.nhật .
 • kỵ

 • .
 • .高Cao
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Dương
 • thị
 • hàng
 • nhì
 • huý
 • Diễm
 • hiệu
 • từ
 • thục
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Lợn
 • xứ
 • .
 • Thiếp
 • Trần
 • thị
 • huý
 • Cẩn
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • mộ
 • tại
 • Trì
 • Nậy
 • xứ
 • .